Diecezjalny zlot ruchów i stowarzyszeń katolickich

W przeddzie?? 12. rocznicy pobytu b??. Ojca ??wi??tego Jana Paw??a II w Sandomierzu odby?? si?? diecezjalny zlot ruch?w i stowarzysze?? katolickich, w kt?rym uczestniczyli r?wnie?? przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia M??odzie??y. Spotkanie rozpocz??o si?? o godzinie 15:00 pod pomnikiem b??. Jana Paw??a II na Placu Papieskim, gdzie ks. Adam Stachowicz ? diecezjalny duszpasterz ruch?w i stowarzysze?? katolickich, powita?? wszystkich zebranych. Nast??pnie g??os zabra?? bp. Edward Frankowski, który nawoływał ludzi do budowania wsp?lnot katolickich, jednocze??nie podkre??laj??c jak wa??ne jest przy tym dzia??anie Ducha ??wi??tego. Jeszcze pod pomnikiem zebrani odm?wili Koronk?? do Mi??osierdzia Bo??ego, a nast??pnie procesj?? z r???a??cem na ustach ruszyli do Katolickiego Domu Kultury, gdzie nast??pi??a prezentacja przyby??ych wsp?lnot. Ostatnim, a zarazem najwa??niejszym punktem spotkania by??a wsp?lna Msza ??wi??ta sprawowana przez biskupa sandomierskiego ? Krzysztofa Nitkiewicza oraz biskupa Edwarda Frankowskiego.

Marlena Kuziora
p.o. Sekretarza ZD KSM DS

Nasze akcje


  
Polub Nas !


   
       
Biuro KSM
Pl. św. Wojciecha 4
27-600 Sandomierz
Telefon: 15/6445867
E-mail: ksm.sandomierz @gmail.com
Pekao SA: 92 1240 2786 1111 0000 3685 1566
ładuje...